T&C "Drop A Rhyme" kampan (SK)


T&C "Drop A Rhyme" kampan

Podmienky kampane adidas Originals Unite all Originals “Drop A Rhyme” Prosím, precítajte si starostlivo tieto podmienky (Podmienky). Podmienky obsahujú dôležité informácie. Úcastou v tejto kampani každý úcastník prehlasuje, že súhlasí s uplatnením Podmienok.

Kampan

1. Podmienky sa uplatnujú na kampan Unite all Originals / Drop A Rhyme (Kampan) spolocnosti adidas International Marketing B.V. (Organizátor), so sídlom Hoogoorddreef 9a, 1101 BW Amsterdam, Holandsko.

2. Tieto Podmienky sú k dispozícií na nasledujúcej webovej stránke: http://www.adidas.com/com/pages/legal/tnc-drop-a-rhyme-sk

Požiadavky

3. Kampan je otvorená všetkým jednotlivcom, ktorí dosiahli vek 16 rokov, s výnimkou osôb uvedených v bode 4 týchto Podmienok. Jednotlivci vo veku 16 a 17 rokov / mladší ako 18 rokov sa môžu zúcastnit len so súhlasom svojho rodica (svojich rodicov), opatrovníka alebo zákonného zástupcu. Organizátor môže vyžadovat písomný dôkaz o takomto súhlase. Jednotlivci vo veku [15] rokov alebo mladší sú za každých okolností z úcasti vylúcení.

4. Úcast je vylúcená pre (a) zamestnancov Organizátora alebo jeho agentov a ich rodinných príslušníkov prvého a druhého stupna, ako aj (b) kohokolvek iného, kto je priamo alebo nepriamo pracovne prepojený s Kampanou a jeho rodinných príslušníkov a (c) kohokolvek, koho úcast neslúži na súkromné úcely.

Úcast

5. Kampan sa zacne 20. augusta 2013 o 9,00 hod. a ukoncí sa 20. septembra 2013 o 23,59 hod. (Doba kampane). Všetky vstupy prijaté po uplynutí Doby kampane sú vylúcené z úcasti a nebudú zohladnené.

6. Úcast v Kampani sa realizuje nasledujúcim spôsobom:
a. navštívit webovú stránku adidas www.adidas.com/go/droparhyme (Webová stránka) pocas Doby kampane. Prosím, všimnite si “Táto webová stránka www.adidas.com/go/droparhyme využíva Instragram™ API a nie je podporovaná alebo certifikovaná zo strany Instagramu. Všetky zobrazené logá a ochranné známky Instragram™ sú vlastníctvom Instragramu.”
b. akceptovat Podmienky
c. prehrat takty, ktoré sú k dispozícií na Webovej stránke
d. nahrat videozáznam, na ktorom rapujete na daný rytmus, v trvaní 15 sekúnd pomocou Instagram aplikácie
e. zverejnit svoje video pomocou Instagramu s hashtag #UniteAllOriginals
f. prípadne, ak nie je k dispozícií Instagram, môžete poslat svoje video e-mailom na adidas@instagram.com

7. Žiadne iné spôsoby vstupov, okrem tých uvedených v bode 6, sa neakceptujú. Neúplné vstupy nie sú platné a neakceptujú sa.

8. Kampan je kampanou bez povinnosti kúpy.

Všeobecné pravidlá správania

9. Úcastníci nesmú využívat Kampan na vyjadrenie politických alebo náboženských myšlienok.

10. Organizátor má právo odmietnut akýkolvek vstup, ktorý obsahuje urážajúci, napádajúci, zranujúci, obscénny, ubližujúci, nevraživý, nemravný, perverzný, nemorálny, agresívny, sexuálne orientovaný, rasistický, posmešný, cest poškodzujúci, diskriminacný materiál, alebo materiál, ktorý akýmkolvek iným spôsobom nie v súlade s dobrým vkusom a slušnostou, alebo ktorý Organizátor považuje podla vlastného uváženia za inak neakceptovatelný.

11. Vstupy nesmú byt v rozpore s platným právom alebo predpismi, právami tretích osôb, nesmú ani podnecovat, hájit alebo vyjadrovat pornografiu, obscénnost, vulgárnost, nenávist, bigotnost, rasizmus alebo bezdôvodné násilie.

12. Vstupy nesmú žiadnym spôsobom poškodzovat Organizátora, jeho pridružené spolocnosti, zástupcov alebo akúkolvek znacku Organizátora.

13. Úcastníci nesmú uploadovat (odsunút), poslat poštou, poslat e-mailom alebo inak dat k dispozícií akýkolvek materiál, ktorý obsahuje softvérové vírusy alebo iné pocítacové kódy, súbory alebo programy urcené na prerušenie, znicenie alebo obmedzenie používania akéhokolvek softvéru alebo zariadenia na Webovej stránke.

14. Úcastníci nesmú vyvodzovat zo svojej úcasti žiadne práva a nemajú žiadne právo na úhradu alebo inú náhradu za svoj vstup alebo za svoju úcast, pokial je to v zmysle právnych predpisov prípustné.

15. Vstupy musia byt v anglickom jazyku.

16. Organizátor si ponecháva právo vylúcit úcastníkov z úcasti na Kampani a vymazat vstupy z Webovej stránky, ak nie sú v súlade s týmito pravidlami správania alebo sú inak v rozpore s Podmienkami.

Práva duševného vlastníctva

17. Vstupom do tejto Kampane úcastník súhlasí, že nasledujúce práva duševného vlastníctva k materiálom, ktoré sú súcastou lubovolného vstupu (aj v prípade, že nebude vybratý ako vítazný vstup), patria výlucne Organizátorovi alebo jeho pridruženej spolocnosti v rozsahu, ktorý povoluje zákon:
a. právo zverejnovat, kopírovat a poskytovat materiál verejnosti;
b. právo zmenit materiál s cielom zverejnit ho, kopírovat alebo poskytovat verejnosti.
Úcastník súhlasí s tým, že prevedie všetky takéto právaa nároky k takýmto právam duševného vlastníctva na Organizátora alebo jeho pridruženú spolocnost alebo zabezpecí ich prevod. Úcastník dalej súhlasí s tým, že podpíše také dokumenty alebo zabezpecí podpísanie takých dokumentov a vykoná všetky úkony alebo veci alebo zabezpecí ich vykonanie, ktoré budú potrebné, aby prevod nadobudol úcinnost.

18. Bez toho, aby sa obmedzila všeobecná platnost bodu 17 potvrdzuje úcastník a súhlasí s tým, že Organizátor (alebo akákolvek iná spolocnost urcená Organizátorom) môže používat, reprodukovat, upravovat, prekladat, digitalizovat, zverejnovat, prepracovat, zmenit, previest alebo inak využívat vstupy (ale nie je povinný tak urobit) kedykolvek na ktoromkolvek produkte adidas alebo vo vztahu k takémuto produktu alebo akýmkolvek iným spôsobom.

19. Úcastníci nemajú právo na žiadnu náhradu za prevod práv podla bodu 17 alebo za používanie vstupu podla bodu 18.

20. Úcastou v Kampani úcastník súhlasí s tým, že Organizátor môže bezplatne používat meno, fotografiu, image, video, hlasový záznam a všeobecnú lokalizáciu úcastníka na úcely publicity a správ týkajúcich sa Kampane, pocas trvania ktorej sú tieto potrebné na organizáciu a publicitu Kampane. Na úcely tohto bodu úcastník súhlasí s tým, že tento prevod sa týka akejkolvek podpory alebo média, ci už terajšieho alebo takého, ktoré sa vytvorí v budúcnosti, a zahrna najmä: dokumentáciu kampane, noviny, televíziu, casopisy a knihy (v papierovej aj elektronickej forme); internet (vrátane iných webových stránok, vysielania na webe, multimediálnych linkov a sociálnych sietí), atd.

21. Úcastou na Kampani sa úcastník bezpodmienecne a neodvolatelne vzdáva, pokial to je právne možné, (uplatnenia nárokov na základe) morálnych práv akéhokolvek druhu k svojmu dielu alebo vo vztahu k svojmu dielu, ktoré je súcastou vstupu. Bez obmedzenia všeobecnej platnosti vyššie uvedeného súhlasí úcastník s tým a zabezpecí (neuplatnením svojich práv), že Organizátor, ani žiadna iná spolocnost nie je povinná identifikovat úcastníka ako autora diela, pokial to nevyžaduje zákon.

22. Úcastník, ktorý sa zúcastnuje tejto Kampane, zodpovedá za to, že všetky diela, ktoré sú súcastou vstupu úcastníka, sú jeho vlastným originálnym dielom, a že nekopíruje dielo žiadnej tretej osoby, ani do neho nezasahuje, a že používanie vstupu zo strany Organizátora alebo jeho pridružených spolocností nenarušuje práva duševného vlastníctva tretej osoby. Úcastou na tejto Kampani súhlasí úcastník s tým, že zbaví zodpovednosti a odškodní Organizátora, jeho pridružené spolocnosti, štatutárne orgány, riaditelov, zamestnancov, zástupcov, držitelov licencií a zákazníkov za akýkolvek nárok alebo požiadavku (vrátane primeraných právnych nákladov) tretej osoby, ktoré sa týkajú používania vstupu zo strany Organizátora alebo jeho pridružených spolocností alebo držitelov licencií, alebo ktoré vzniknú na základe porušenia týchto Podmienok zo strany úcastníka.

23. Úcastník tejto Kampane poskytne všetky dalšie informácie týkajúce sa vstupu, ak o ne Organizátor požiada.

24. Organizátor nie je povinný používat vstup v súvislosti s aktiváciou “Drop a Rhyme” a vyhradzuje si právo prijat náhradný názov (bez ohladu na to, ci tento náhradný názov bol dodaný ako vstup v tejto Kampani).

Zverejnenie

25. Je zakázané reprodukovat alebo zverejnovat cokolvek týkajúce sa Kampane bez predchádzajúceho explicitného písomného súhlasu Organizátora.

26. Organizátor má právo odstránit, skrátit alebo inak zmenit text alebo obraz vstupov na Webovej stránke.

Výhry

27. Kampan dáva možnost vyhrat výhru. Budú 4 týždenné výhry (“Týždenná výhra” znamená Run DMC oblecenie s hodnotou 100 euro každé) a jedna záverecná výhra (Záverecná výhra), ktorá obsahuje úcast v záverecnom Collision zvukovom / video zázname, v ktorom sa ukáže výber z najlepších dodaných vstupov.

28. Vítazi Týždenných výhier sa vyberú náhodným losovaním, ktoré bude vykonávat nezávislá osoba alebo pocítacový proces. Každý týžden sa vyberie jeden vítaz, celkovo štyria (4) vítazi. Len jedna (1) Týždenná výhra na jedného výhercu. Získanie Týždennej výhry neznamená automaticky úcast v sútaži o Záverecnú výhru. Vítaza/vítazov Záverecnej výhry vyberá nezávislá porota pocas obdobia kampane, do 20. septembra 2013. Porota vyberie vítazov (maximálne 15 vítazov celkovo) na základe nasledujúcich faktorov: tvorivost, originalita, zvuk a vizuálna kvalita videa. Organizátor upovedomí vítazov o Týždennej výhre a Záverecnej výhre pomocou príslušných prostriedkov (napríklad Instagram a e-mail) do jedného týždna.

29. Vítaz si môže nárokovat Výhru do 7 dní od oznámenia, ako je uvedené v bode 28; po tomto dni už nie je možné uplatnit si právo na Výhru. Výhra sa dorucí vítazovi do 31 dní po uplatnení Výhry.

30. Vítazí nesú zodpovednost za to, že budú schopní prijat Výhru a používat ju.

31. Vítaz súhlasí a akceptuje – akonáhle si vítaz vyzdvihne Výhru– že všetky dane alebo poplatky spojené s Výhrou znáša na svoj úcet.

32. K Výhre neexistuje žiadna alternatíva v hotovosti.

33. Výhru nie je možné vymenit za inú výhru. Výhra je osobná a neprevoditelná. Vítaz súhlasí s tým, že Výhru nepredá, neponúkne na predaj, ani nepoužije na žiadne komercné alebo reklamné úcely (vrátane umiestnenia Výhry na stránku internetovej aukcie).

34. Výhra je nedelitelná a je možné ju prijat len tak, ako bola poskytnutá.

35. Organizátor si vyhradzuje právo zmenit alebo stiahnut Výhru. Náhradná výhra bude minimálne rovnakej alebo vyššej hodnoty.

36. Výhry, ktoré sa nevyzdvihnú z akéhokolvek dôvodu, zostávajú vo vlastníctve Organizátora. V prípade odmietnutia Výhry, pripadá Výhra Organizátorovi.

37. Ak vítaza nie je možné skontaktovat alebo vítaz nie je schopný potvrdit akceptáciu Výhry do 7 dní od upovedomia alebo nedokáže z akéhokolvek dôvodu Výhru použit, vyhradzuje si Organizátor právo vybrat náhradného vítaza a pôvodnému vítazovi Výhra prepadne.

Obmedzenie zodpovednosti

38. Organizátor nenesie zodpovednost za náklady alebo výdavky úcastníkov v súvislosti s Kampanou alebo v súvislosti s úcastou na Kampani. Náklady na používanie internetu idú na úcet úcastníkov.

39. Organizátor nezodpovedá a vylucuje akúkolvek zodpovednost za (i) poruchy siete (káblovej, internetovej alebo inej príslušnej siete), akékolvek poruchy hardvéru alebo softvéru pocítaca, ktoré by mohli viest k obmedzeniu, oneskoreniu alebo strate vstupu, (ii) iné problémy alebo nehody akéhokolvek druhu, ktoré súvisia s fungovaním siete (káblovej, internetovej alebo inej príslušnej siete), Webovej stránky, hardvéru alebo softvéru pocítaca, a (iii) chyby pri vkladaní alebo spracovávaní osobných údajov, okrem prípadu hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia zo strany Organizátora.

40. Organizátor nie je zodpovedný za nekompatibilitu technológií v najširšom slova zmysle používaných pocas Kampane a hardvérovej a softvérovej konfigurácie, ktorú používajú úcastníci.

41. V maximálnej miere, akú umožnuje platné právo, nenesie Organizátor, ani žiadne agentúry zapojené do Kampane zodpovednost za stratu, škodu alebo poškodenie spôsobené úcastou v Kampani.

42. Ak sa Výhra dorucuje vítazovi poštou, nenesie Organizátor zodpovednost za úkony alebo zanedbanie kuriéra alebo dorucovania pošty.

43. Ak sa Kampan z akéhokolvek dôvodu vyvíja odlišne od toho, ako sa predpokladalo, napríklad v prípade, že “Drop a Rhyme” sa neuskutocní alebo sa preruší, oneskorí, pretvorí alebo skráti alebo sa ukáže, že Kampan je v rozpore s platným právom, vyhradzuje si Organizátor právo anulovat, ukoncit, doplnit alebo oddialit Kampan bez akejkolvek zodpovednosti Organizátora a bez práva na náhradu pre úcastníkov.

Osobné údaje

44. Úcast na Kampani znamená, že Organizátor ako prevádzkovatel a aj agentúra Organizátora alebo iná tretia osoba zapojená do spracovania Kampane spracováva osobné údaje úcastníkov.

45. Pokial sa úcastník neprihlásil na odber letáku adidas alebo nedal súhlas na používanie jeho osobných údajov iným spôsobom, spracováva Organizátor osobné údaje len na úcely úcasti v Kampani a tie sa uchovávajú len tak dlho, ako to je na tento úcel nevyhnutné (t.j. do 3 mesiacov po ukoncení Kampane). Úcastníci môžu požadovat prístup k svojim osobným údajom a/alebo predložit žiadost na opravu alebo odstránenie svojich osobných údajov. Na tieto úcely môžu úcastníci kontaktovat Organizátora na nižšie uvedenej adrese alebo zaslaním e-mailu na dataprotection@adidas-group.com .

Vylúcenie úcastníkov

46. Organizátor si vyhradzuje právo kedykolvek vylúcit úcastníkov s neplatným alebo klamlivým vstupom alebo neplatnými alebo nepravdivými osobnými informáciami z úcasti.

47. Organizátor si vyhradzuje právo podla vlastného uváženia diskvalifikovat akéhokolvek jednotlivca, o ktorom sa zistí, že ovplyvnoval chod Kampane, alebo ktorý koná akýmkolvek spôsobom tak, že to Organizátor považuje za porušenie týchto Podmienok; alebo ktorý koná akýmkolvek spôsobom tak, že to Organizátor považuje za rušivé.

48. Organizátor má právo kedykolvek z primeraných dôvodov vylúcit alebo diskvalifikovat úcastníkov bez práva postihu voci Organizátorovi.

49. Organizátor si vyhradzuje právo vylúcit úcastníkov v prípade (podozrenia z) necestnej hry, podvodu alebo akéhokolvek (iného) porušenia Podmienok bez práva postihu voci Organizátorovi. Organizovaná alebo kolektívna úcast v Kampani sa považuje za porušenie Podmienok.

50. Táto Kampan je neplatná tam, kde je Kampan zakázaná. Úcastníci sú zodpovední za to,že sú oprávnení zúcastnit sa.

51. Z Kampane alebo jej výsledkov nie je možné vyvodzovat žiadne iné práva okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach.

Platné právo / spory

52. Rozhodnutie Organizátora je konecné a záväzné. Vo vztahu k výsledku Kampane nenadväzuje žiadna písomná korešpondencia.

53. Ak príslušný súd alebo iný kompetentný orgán zistí, že ktorýkolvek bod týchto Podmienok je neplatný alebo nevykonatelný, považuje sa tento bod za vymazaný a zostávajúce body sú nadalej v plnej miere platné a úcinné.

54. Podmienky sa riadia a vykladajú po každej stránke v súlade so zákonmi Holandska . Akékolvek spory, ktoré vzniknú z Podmienok alebo v súvislosti s nimi, sa v prvej inštancií predkladajú na príslušné súdy Amsterdamu, Holandsko, a tie ich riešia, za predpokladu, že sa tým nevylucuje alebo nepoškodzuje právo úcastníka zahájit súdne konanie na inom súde príslušnej jurisdikcie v súlade s holandským právom.

55. Organizátor si vyhradzuje právo kedykolvek zmenit Podmienky bez toho, aby niesol zodpovednost voci úcastníkom alebo tretej osobe. Prepracovaná verzia Podmienok bude zverejnená na Webovej stránke.

56. Organizátor realizuje Kampan v súlade s platným právom a predpismi týkajúcimi sa stávkovania a hazardných hier. Stažnosti alebo otázky týkajúce sa Podmienok a Kampane je možné podávat písomne na adidas International Trading B.V., do rúk Právnemu Oddeleniu, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA, Amsterdam Z-O, Holandsko.